Κυριακή, 28 Αυγούστου 2011

ΑΝΟΧΗ


 Ο αέρας του Θερμαϊκού δεν βρωμάει πάντα.

Αν δεν τον βλέπεις δεν το ανέχεσαι ,

Μα σαν τον βλέπεις το ξεχνάς πως μπόχα σε τυλίγει.

Και τώρα που δεν βρωμάει ……      

                                      γαλήνη.


Γενιά από γενιά κληρονομεί τα δεσμά

Πέμπτη, 25 Αυγούστου 2011

Θεϊκό θρίλερ

ΓΕΝΕΣΙΣ 19
           Γεν. 19,1   Ἦλθον δὲ οἱ δύο ἄγγελοι εἰς Σόδομα ἑσπέρας· Λὼτ δὲ ἐκάθητο παρὰ τὴν πύλην Σοδόμων. ἰδὼν δὲ Λώτ, ἐξανέστη εἰς συνάντησιν αὐτοῖς καὶ προσεκύνησε τῷ προσώπῳ ἐπὶ τὴν γῆν.
             Γεν. 19,1      Κατά δε την εσπέραν έφθασαν οι δύο άγγελοι εις τα Σοδομα. Ο Λωτ εκάθητο κοντά εις την πύλην των Σοδόμων. Οταν είδε τους ξένους, ηγέρθη, επροχώρησεν εις συνάντησίν των, τους επροσκύνησε μέχρις εδάφους
           Γεν. 19,4   πρὸ τοῦ κοιμηθῆναι δέ, οἱ ἄνδρες τῆς πόλεως οἱ Σοδομῖται περικύκλωσαν τὴν οἰκίαν ἀπὸ νεανίσκου ἕως πρεσβυτέρου, ἅπας ὁ λαὸς ἅμα.
              Γεν. 19,4    Αλλά πριν κοιμηθούν, οι άνδρες της πόλεως, οι πονηροί Σοδομίται από του νεωτέρου έως του γεροντοτέρου, όλος ο λαός μαζή, περιεκύκλωσαν την οικίαν του Λωτ,
           Γεν. 19,5  καὶ ἐξεκαλοῦντο τὸν Λὼτ καὶ ἔλεγον πρὸς αὐτόν· ποῦ εἰσιν οἱ ἄνδρες οἱ εἰσελθόντες πρὸς σὲ τὴν νύκτα; ἐξάγαγε αὐτοὺς πρὸς ἡμᾶς, ἵνα συγγενώμεθα αὐτοῖς.
              Γεν. 19,5  και έξω από αυτήν εφώναζον προς τον Λωτ και του έλεγαν· “που είναι οι άνδρες, οι οποίοι κατά την εσπέραν εισήλθον στο σπίτι σου; Βγάλε τους προς ημάς έξω, δια να ασελγήσωμεν επάνω εις αυτούς” !
           Γεν. 19,7  εἶπε δὲ πρὸς αὐτούς· μηδαμῶς ἀδελφοί, μὴ πονηρεύσησθε.
              Γεν. 19,7   Είπε δε προς αυτούς· “αδελφοί, κατ' ουδένα τρόπον και λόγον δεν πρέπει να πραγματοποιήσετε το πονηρόν τούτο.
           Γεν. 19,8  εἰσὶ δέ μοι δύο θυγατέρες, αἳ οὐκ ἔγνωσαν ἄνδρα· ἐξάξω αὐτὰς πρὸς ὑμᾶς, καὶ χρᾶσθε αὐταῖς, καθὰ ἂν ἀρέσκῃ ὑμῖν· μόνον εἰς τοὺς ἄνδρας τούτους μὴ ποιήσητε ἄδικον, οὗ εἵνεκεν εἰσῆλθον ὑπὸ τὴν σκέπην τῶν δοκῶν μου.
               Γεν. 19,8   Εντός του σπιτιού μου υπάρχουν αι δύο, θυγατέρες μου, παρθένοι, αι οποίαι δεν εγνώρισαν άνδρα. Θα τας φέρω προς σας και χρησιμοποιήσατέ τας, όπως σας αρέσει. Μονον στους άνδρας αυτούς μη θελήσετε να κάμετε κάτι το κακόν, διότι εισήλθον υπό την στέγην μου και ως φιλοξενούμενοι ευρίσκονται υπό την προστασίαν μου”.
           Γεν. 19,9  εἶπαν δὲ αὐτῷ· ἀπόστα ἐκεῖ. εἰσῆλθες παροικεῖν· μὴ καὶ κρίσιν κρίνειν; νῦν οὖν σὲ κακώσωμεν μᾶλλον ἢ ἐκείνους. καὶ παρεβιάζοντο τὸν ἄνδρα τὸν Λὼτ σφόδρα. καὶ ἤγγισαν συντρίψαι τὴν θύραν.
             Γεν. 19,9  Εκείνοι εξηγριωμένοι ειπόν εις αυτόν· “παραμέρισε από εκεί και φύγε· ήλθες από άλλην χώραν και μένεις σαν ξένος μαζή μας. Μηπως θέλεις να γίνης και δικαστής μας; Λοιπόν τώρα θα κακοποιήσωμεν περισσότερον εσέ παρά εκείνους”. Ωρμησαν εξηγριωμένοι και εχειροδίκουν εναντίον του Λωτ, τον απωθούσαν βιαίως και επλησίασαν δια να συντρίψουν την θύραν.
           Γεν. 19,10  ἐκτείναντες δὲ οἱ ἄνδρες τὰς χεῖρας εἰσεσπάσαντο τὸν Λὼτ πρὸς ἑαυτοὺς εἰς τὸν οἶκον, καὶ τὴν θύραν τοῦ οἴκου ἀπέκλεισαν·
             Γεν. 19,10   Οι δύο άνδρες όμως άπλωσαν τα χέρια των, ετράβηξαν προς τον εαυτόν των και έβαλαν τον Λωτ στον οίκον και έκλεισαν ασφαλώς την θύραν του σπιτιού.
           Γεν. 19,11  τοὺς δὲ ἄνδρας τοὺς ὄντας ἐπὶ τῆς θύρας τοῦ οἴκου ἐπάταξαν ἐν ἀορασίᾳ ἀπὸ μικροῦ ἕως μεγάλου, καὶ παρελύθησαν ζητοῦντες τὴν θύραν.
              Γεν. 19,11  Τους δε άνδρας, οι οποίοι ευρίσκοντο εις την θύραν, τους ετιμώρησαν όλους με τύφλωσιν από μικρού έως μεγάλου και έτσι εκείνοι απέκαμαν ψάχνοντες να εύρουν την θύραν.
           Γεν. 19,12  Εἶπαν δὲ οἱ ἄνδρες πρὸς Λώτ· εἰσί σοι ὧδε γαμβροὶ ἢ υἱοὶ ἢ θυγατέρες; ἢ εἴτις σοι ἄλλος ἐστὶν ἐν τῇ πόλει, ἐξάγαγε ἐκ τοῦ τόπου τούτου·
              Γεν. 19,12  Οι δύο ξένοι ειπόν τότε στον Λωτ· μήπως υπάρχουν εδώ εις την πόλιν αυτήν γαμβροί σου η υιοί σου η θυγατέρες η κανένας άλλος ιδικός σου; Παρε τους και βγάλε τους από τον τόπον αυτόν.
           Γεν. 19,13 ὅτι ἡμεῖς ἀπόλλυμεν τὸν τόπον τοῦτον, ὅτι ὑψώθη ἡ κραυγὴ αὐτῶν ἔναντι Κυρίου, καὶ ἀπέστειλεν ἡμᾶς Κύριος ἐκτρίψαι αὐτήν.
              Γεν. 19,13   Διότι ημείς καταστρέφομεν τον τόπον αυτόν, επειδή η κραυγή των φοβερών ανομιών των έφθασε μεγάλη ενώπιον του Κυρίου. Και ο Κυριος μας απέστειλε να καταστρέψωμεν και να εξαφανίσωμεν εξ ολοκλήρου αυτούς και τον τόπον των”.
            
           Γεν. 19,24 καὶ Κύριος ἔβρεξεν ἐπὶ Σόδομα καὶ Γόμοῤῥα θεῖον, καὶ πῦρ παρὰ Κυρίου ἐξ οὐρανοῦ
             Γεν. 19,24   Και τότε ο Κυριος έβρεξεν επάνω εις τα Σοδομα και Γομορρα θειάφι και έρριψεν από τον ουρανόν φωτιά
           Γεν. 19,25 καὶ κατέστρεψε τὰς πόλεις ταύτας καὶ πᾶσαν τὴν περίχωρον καὶ πάντας τοὺς κατοικοῦντας ἐν ταῖς πόλεσι καὶ τὰ ἀνατέλλοντα ἐκ τῆς γῆς.
              Γεν. 19,25  και κατέστρεψεν αυτάς τας πόλεις και όλην την περίχωρον και όλους τους κατοίκους των πόλεων και κάθε τι, που εβλάστανεν εις την χώραν εκείνην.
           Γεν. 19 ,26 καὶ ἐπέβλεψεν ἡ γυνὴ αὐτοῦ εἰς τὰ ὀπίσω καὶ ἐγένετο στήλη ἁλός.
             Γεν. 19,26  Η σύζυγος του Λωτ, περίεργος καθώς ήτο και παρά την εντολήν του αγγέλου, έστρεψε την κεφαλήν εις τα οπίσω, δια να ίδη την καταστροφήν· και αμέσως έγινε στήλη άλατος.
           Γεν. 19,31 εἶπε δὲ ἡ πρεσβυτέρα πρὸς τὴν νεωτέραν· ὁ πατὴρ ἡμῶν πρεσβύτερος, καὶ οὐδείς ἐστιν ἐπὶ τῆς γῆς, ὃς εἰσελεύσεται πρὸς ἡμᾶς, ὡς καθήκει πάσῃ τῇ γῇ·
              Γεν. 19,31 Είπε δε η μεγαλυτέρα θυγάτηρ εις την μικροτέραν· “ο πατήρ μας είναι ηλικιωμένος και δεν υπάρχει κανείς εις την περιοχήν, που κατοικούμε, ο οποίος να μας νυμφευθή, όπως γίνεται εις όλην την οικουμένην.
          Γεν. 19,32  δεῦρο καὶ ποτίσωμεν τὸν πατέρα ἡμῶν οἶνον καὶ κοιμηθῶμεν μετ᾿ αὐτοῦ καὶ ἐξαναστήσωμεν ἐκ τοῦ πατρὸς ἡμῶν σπέρμα.
             Γεν. 19,32    Ελα, λοιπόν, να δώσωμεν κρασί στον πατέρα μας, να κοιμηθώμεν μαζή του και να αποκτήσωμεν απογόνους από τον πατέρα μας”
           Γεν. 19,33 ἐπότισαν δὲ τὸν πατέρα αὐτῶν οἶνον ἐν τῇ νυκτὶ ἐκείνῃ, καὶ εἰσελθοῦσα ἡ πρεσβυτέρα ἐκοιμήθη μετὰ τοῦ πατρὸς αὐτῆς ἐν τῇ νυκτὶ ἐκείνῃ, καὶ οὐκ ᾔδει ἐν τῷ κοιμηθῆναι αὐτὸν καὶ ἐν τῷ ἀναστῆναι.
              Γεν. 19,33  Επότισαν πράγματι τον πατέρα των κατά την νύκτα εκείνην με κρασί και η μεγαλυτέρα κόρη εισήλθεν στον κοιτώνα του πατρός της και εκοιμήθη μαζή του κατά την νύκτα εκείνη. Αυτός δε δεν αντελήφθη τι έκαμεν ούτε όταν εκοιμήθη με την κόρην του ούτε και όταν εξύπνησε.
           Γεν. 19,34 ἐγένετο δὲ ἐν τῇ ἐπαύριον καὶ εἶπεν ἡ πρεσβυτέρα πρὸς τὴν νεωτέραν· ἰδοὺ ἐκοιμήθην χθὲς μετὰ τοῦ πατρὸς ἡμῶν· ποτίσωμεν αὐτὸν οἶνον καὶ ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ, καὶ εἰσελθοῦσα κοιμήθητι μετ᾿ αὐτοῦ, καὶ ἐξαναστήσωμεν ἐκ τοῦ πατρὸς ἡμῶν σπέρμα.
              Γεν. 19,34  Κατά δε την άλλην ημέραν είπεν η μεγαλυτέρα προς την νεωτέραν· “ιδού χθες εκοιμήθην εγώ με τον πατέρα μας. Ας τον ποτίσωμεν κρασί και κατά την νύκτα αυτήν, και συ πήγαινε και κοιμήσου μαζή με αυτόν, ώστε να αποκτήσω μεν απογόνους από τον πατέρα μας”.
           Γεν. 19,36   καὶ συνέλαβον αἱ δύο θυγατέρες Λὼτ ἐκ τοῦ πατρὸς αὐτῶν.
              Γεν. 19,36   Συνέλαβον δε και αι δύο θυγατέρες από τον πατέρα των τον Λωτ.

Σάββατο, 13 Αυγούστου 2011

Το μπέρδεμα είναι μεγάλο


Τα κόμματα , που αντιπροσωπεύουν μια πολύ μεγάλη μερίδα του κόσμου , συντείνουν στο μπέρδεμα αφού θέλουν τους ψηφοφόρους τους δεμένους στο άρμα.
Ο ΔΥΣΗ υπόθαλψε μεγάλη μερίδα των πραξικοπηματιών  και μεγάλωνε τα παιδιά του  με πατριωτικά συνθήματα ακόμα και ενάντια στην ομοσπονδία  την ίδια ώρα  ο φυσικός ηγέτης τους ο Γ. Κληρίδης συμμετείχε στις συνομιλίες για μια Δ .Δ. Ομοσπονδία .
Το ΑΚΕΛ  στην αρχή σαν Κ.Κ.Κ  μιλούσε για ένα λαό. Μετά σαν ΑΚΕΛ ζητούσε ένωση με την Ελλάδα χωρίς να υπολογίζει τις μειονότητες και τελικά αφού κατάλαβαν ότι το νησί πάει για διχοτόμηση  επανήλθαν  στην ιδέα του ενός λάου. Όταν πλησιάσαμε πολύ στην λύση εξέλεξαν τον Τάσσο που το αποτέλειωσε και στο τέλος έβαλαν τον Χριστόφια να "παίξει"  κυπριακό με τον σύντροφο του και μετά με τον άλλο  .
Το ΔΗΚΟ ανέλαβε την εξουσία μετά την εισβολή και λίγο αριστερά  λίγο δεξιά βόλεψε παρά πολλούς και μόλυνε όλη την κρατική μηχανή.
Η ΕΔΕΚ ??? Ο Γιαννάκης πρόεδρος της βουλής ! Τι άλλο να πω?
 Τα υπόλοιπα μικρά κόμματα δεν έχουν καν λόγο ύπαρξης . Οι δυνατότητες τους φτάνουν το πολύ μέχρι τα συνθήματα. 

Τετάρτη, 10 Αυγούστου 2011

Όμορφες πράξεις


1 + 2 + 34 - 5 + 67 - 8 + 9 = 100
12 + 3 - 4 + 5 + 67 + 8 + 9 = 100
123 - 4 - 5 - 6 - 7 + 8 - 9 = 100
123 + 4 - 5 + 67 - 89 = 100
123 + 45 - 67 + 8 - 9 = 100
123 - 45 - 67 + 89 = 100
12 - 3 - 4 + 5 - 6 + 7 + 89 = 100
12 + 3 + 4 + 5 - 6 - 7 + 89 = 100
1 + 23 - 4 + 5 + 6 + 78 - 9 = 100
1 + 23 - 4 + 56 + 7 + 8 + 9 = 100
1 + 2 + 3 - 4 + 5 + 6 + 78 + 9 = 100 .

 

             153 = 13 + 53 + 33

             370 = 33 + 73 + 03

             371 = 33 + 73 + 13Το άθροισμα των ψηφίων του αριθμού 21688965 είναι: 2 +1 +6 +8 +8 +9 +6 +5 = 45
Προσέξτε τώρα, και το άθροισμα του τετραγώνου του 216889652  = 47041120277122
είναι: 4+7+0 +4 +1 +1 +2 +0 +2 +7 +7 +1 +2 +2 +5 = 45
και το άθροισμα των ψηφίων του κύβου του 216889653 =10202732112513002032125
είναι: 1+0+2+0+2+7+3+2+1+1+2+5+1+3+0+0+2+0+3+2+1+2+5 = 45

Παρασκευή, 5 Αυγούστου 2011

ΓΑΜΟΣ

Αυτός είναι γάμος!   Αλληλοσεβασμός και αλληλοεκτίμηση.
Μόνο έτσι προκύπτουν τα σπουδαία.
 Δευτέρα, 1 Αυγούστου 2011

κύκλος

                                       
Η φύση δεν φτιάχνει τέλεια σχήματα.
Αυτά είναι μόνο στο μυαλό μας.
Για να δεις κύκλο στη φύση πρέπει να βρεις νησί μικρό με ύψωμα ,
να ανέβεις στο ύψωμα και να βλέπεις γύρω γύρω  την θάλασσα .
Θα είσαι μάλιστα το κέντρο του κύκλου.
Τι ευτυχία!
Μόνο που μόνο εσύ θα το βλέπεις