Πέμπτη 28 Ιουλίου 2016

ΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ
 

Μουσική: Θωμάς Μπακαλάκος
Στίχοι: Διονύσης Τζεφρώνης, Θωμάς Μπακαλάκος (01, 10)
Τραγουδάει ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου και ο Θωμάς Μπακαλάκος

01. OXI ΔΕΝ ΠΟΥΛΑΜΕ 00:00
02. ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΓΡΟΤΙΑ 02:41
03. ΓΕΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑ ΣΑΣ ΒΡΕ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ 05:33
04. ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 08:45
05. ΤΑ ΜΑΘΑΜΕ - ΤΑ ΜΑΘΑΜΕ - Θωμάς Μπακαλάκος 11:26
06. ΗΤΑΝ ΠΑΙΔΙ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΑΣ 13:35
07. Ο ΑΝΤΥΠΑΣ 17:27
08. ΑΠΕΡΓΙΑ 20:44
09. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 23:08
10. Ο ΓΕΡΟ-ΑΓΡΟΤΗΣ 26:04
11. ΕΣΥ ΜΑΖΕΥΕΙΣ ΤΗ ΣΟΔΕΙΑ 29:43
12. ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ 32:46
13. ΠΑΝΗΓΥΡΙ 35:40

Δευτέρα 4 Ιανουαρίου 2016

Η προφητεία για τα drones

Γεν. 8,8             καὶ ἀπέστειλε τὴν περιστερὰν ὀπίσω αὐτοῦ ἰδεῖν, εἰ κεκόπακε τὸ ὕδωρ ἀπὸ τῆς γῆς.
Γεν. 8,8                     Επειτα από τον κόρακα έστειλεν ο Νώε την περιστεράν, δια να ίδη εάν είχε παύσει το ύδωρ να σκεπάζη την επιφάνειαν της γης.
Γεν. 8,9             καὶ οὐχ εὑροῦσα ἡ περιστερὰ ἀνάπαυσιν τοῖς ποσὶν αὐτῆς, ἀνέστρεψε πρὸς αὐτὸν εἰς τὴν κιβωτόν, ὅτι ὕδωρ ἦν ἐπὶ πᾶν τὸ πρόσωπον τῆς γῆς, καὶ ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἔλαβεν αὐτήν, καὶ εἰσήγαγεν αὐτὴν πρὸς ἑαυτὸν εἰς τὴν κιβωτόν.
Γεν. 8,9                     Η περιστερά επειδή δεν εύρε τόπον ξηρόν, δια να πατήση και αναπαυθή, διότι το ύδωρ εξηκολούθει να καλύπτη την επιφάνειαν της γης, επέστρεψεν εις την κιβωτόν. Ο Νώε ήπλωσε το χέρι του, επήρε την περιστεράν και την εισήγαγεν εις την κιβωτόν, όπου και αυτός ευρίσκετο.
Γεν. 8,10           καὶ ἐπισχὼν ἔτι ἡμέρας ἑπτὰ ἑτέρας, πάλιν ἐξαπέστειλε τὴν περιστερὰν ἐκ τῆς κιβωτοῦ·
Γεν. 8,10                   Επερίμενεν επτά ακόμη ημέρας και απέστειλε πάλιν την περιστεράν από την κιβωτόν.
Γεν. 8,11           καὶ ἀνέστρεψε πρὸς αὐτὸν ἡ περιστερὰ τὸ πρὸς ἑσπέραν, καὶ εἶχε φύλλον ἐλαίας κάρφος ἐν τῷ στόματι αὐτῆς, καὶ ἔγνω Νῶε ὅτι κεκόπακε τὸ ὕδωρ ἀπὸ τῆς γῆς.
Γεν. 8,11                    Η περιστερά επέστρεψε προς τον Νώε κατά την εσπέραν φέρουσα στο ράμφος της κλωναράκι εληάς. Ενόησε τότε ο Νώε ότι είχεν αποσυρθή πλέον το ύδωρ από την γην.