Τετάρτη 22 Αυγούστου 2012

Οι 10 εντολές (Θεϊκές κουβέντες ;;;;;)


ΕΞΟΔΟΣ 20

Εξ. 20,1   Και ελάλησε τότε ο Κυριος όλους τους λόγους τούτους λέγων•

Εξ. 20,2   Εγώ είμαι Κυριος ο Θεός σου, ο οποίος σε έβγαλα από την Αίγυπτον, από
                την  χώραν εκείνην της δουλείας.

Εξ. 20,3   Δεν θα υπάρχουν δια σε άλλοι θεοί πλην εμού.

Εξ. 20,4  Δεν θα κατασκευάσης ποτέ δια τον εαυτόν σου είδωλον ούτε εικόνα από όσα υπάρχουν στον ουρανόν άνω, όσα εις την γην κάτω και όσα εις τα ύδατα κάτω από την γην.

Εξ. 20,5   Δεν θα προσκυνήσης αυτά, ούτε θα τα λατρεύσης• διότι Εγώ είμαι Κυριος ο Θεός σου, Θεός ζηλότυπος, ο οποίος επιβάλλει τιμωρίας εις τα τέκνα δια τας αμαρτίας των γονέων των μέχρι τρίτης και τετάρτης γενεάς, εις όσους με μισούν.

Εξ. 20,6   Αλλά στέλλω το έλεός μου εις τας χιλιάδας εκείνων, που με αγαπούν και φυλάσσουν τας εντολάς μου.

Εξ. 20,7  Δεν θα πάρης στο στόμα σου το όνομα του Κυρίου ματαίως και χωρίς λόγον, διότι ο Κυριος δεν θα θεωρήση αθώον εκείνον, ο οποίος προφέρει το όνομά του ματαίως και ανευλαβώς.

Εξ. 20,8  Ενθυμήσου να αφιερώνης την ημέραν του Σαββάτου εις εμέ και να τηρής κατά την ημέραν αυτήν αργίαν.

Εξ. 20,9  Εξ ημέρας πρέπει να εργάζεσαι και να κάνης όλα τα έργα σου•

Εξ. 20,10  την δε ημέραν την εβδόμην, ημέραν αναπαύσεως, θα την   αφιερώνης εις Κυριον τον Θεόν σου. Κατ' αυτήν δεν θα κάμης κανένα έργον συ και ο υιός σου και η θυγάτηρ σου και ο δούλος σου και η δούλη σου, το βόδι σου, το υποζύγιόν σου και κάθε ζώον σου• και αυτός ακόμη ο ξένος, ο οποίος παραμένει προσωρινώς κοντά σου.

Εξ. 20,11    Διότι εις εξ ημέρας εδημιούργησεν ο Θεός τον ουρανόν, την γην, την θάλασσαν και όλα όσα υπάρχουν εις αυτά. Και κατέπαυσε κατά την εβδόμην ημέραν. Δια τούτο ο Κυριος ευλόγησε την εβδόμην ημέραν και την έκαμε και δι' ημάς αγίαν, αφιερωμένην εις αυτόν.

Εξ. 20,12  Τιμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου, δια να ευημερήσης και γίνης μακροχρόνιος εις την πλουσίαν και εύφορον χώραν, την οποίαν θα σου δώση ο Κυριος.

Εξ. 20,13    Δεν θα μοιχεύσης.
Εξ. 20,14    Δεν θα κλέψης.
Εξ. 20,15    Δεν θα φονεύσης.
Εξ. 20,16    Δεν θα καταθέσης ποτε μαρτυρίαν ψευδή εναντίον του πλησίον σου.

Εξ. 20,17    Δεν θα επιθυμήσης την γυναίκα του πλησίον σου. Δεν θα επιθυμήσης την οικίαν του πλησίον σου, ούτε τον αγρόν του, ούτε τον δούλον του, ούτε την δούλην του, ούτε το βόδι του, ούτε το υποζύγιόν του, ούτε κανένα άλλο από τα κτήνη του και γενικώς τίποτε από όσα ανήκουν στον πλησίον σου”.

Εξ. 20,18  Ολος ο λαός ήκουε την φωνήν του Θεού και τον ήχον των σαλπίγγων, έβλεπε τας φλόγας και το καπνίζον όρος Σινά, εφοβήθησαν δε όλοι και εστάθησαν μακράν από το όρος Σινά.

Εξ. 20,19    Καταπτοημένοι τότε οι Ισραηλίται είπαν προς τον Μωϋσήν• “μίλησε συ προς ημάς και ας μη λαλή ο Θεός προς ημάς, δια να μη αποθάνωμεν”.

Εξ. 20,20    Απήντησε προς αυτούς ο Μωϋσής• “έχετε θάρρος ! Ηλθεν ο Θεός κοντά σας, δια να σας θέση υπό δοκιμασίαν, δια να αισθανθήτε μέσα σας τον φόβον του και να μη αμαρτάνετε πλέον”.

Εξ. 20,21    Ο λαός εστέκετο όρθιος μακράν από το όρος, ο δε Μωϋσής εισήλθεν εις την σκιεράν νεφέλην, όπου ήτο ο Θεός.

Εξ. 20,22     Είπε δε ο Κυριος προς τον Μωϋσήν• “αυτά θα πης στο έθνος του Ιακώβ, αυτά θα αναγγείλης στους απογόνους του Ισραήλ• Με τα ίδια σας τα μάτια είδατε ότι σας ωμίλησα εγώ ο Θεός από τον ουρανόν !

Εξ. 20,23    Λοιπόν, δεν θα κατασκευάσετε δια τον εαυτόν σας θεούς ασημένιους, ούτε θεούς χρυσούς θα κάμετε δια τον εαυτόν σας.

Εξ. 20,24  Θα κτίσετε δι' εμέ θυσιαστήριον από χώμα και επάνω εις αυτό θα θυσιάζετε τα ολοκαυτώματά σας, θα προσφέρετε τας ευχαριστηρίους δια την σωτηρίαν σας θυσίας, τα προς θυσίαν πρόβατα, τα βόδια σας και τα μοσχάρια σας. Εις κάθε τόπον, τον οποίον εγώ θα θελήσω να αφιερωθή στο όνομά μου, εκεί θα έρχωμαι προς σε και θα σε ευλογώ.

Εξ. 20,25  Εάν δε κατασκευάσης θυσιαοτήριον από λίθους, δεν θα πελεκήσης αυτούς τους λίθους, διότι, εάν θα έχης βάλει σμίλην στους λίθους αυτούς, θα είναι αυτοί μολυσμένοι.

Εξ. 20,26   Δεν θα ανέλθης στο θυσιαστήριόν μου με σκαλοπάτια, δια να μη φανή επάνω εις αυτό η γυμνότης και απρέπεια των ποδών σου.


Δευτέρα 13 Αυγούστου 2012

Σταύρος Κίκας: Έκθεση στη Δημοτική Πινακοθήκη Ρόδου
Ο Δήμαρχος Ρόδου κ. Στάθης Κουσουρνάς και ο Πρόεδρος του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης Δρ. Νικόλαος Φρόνας …
καθώς και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στο πλαίσιο του εορτασμού των 50 χρόνων από την ίδρυση της Πινακοθήκης Ρόδου, μας προσκαλούν στα εγκαίνια της έκθεσης «Σταύρος Κίκας: Απεικάσματα φωτός» την Πέμπτη 9 Αυγούστου στις 20.30 το βράδυ. Η έκθεση θα παρουσιαστεί στο κτήριοΔημοτικής Πινακοθήκης, Πλατεία Σύμης 2 στην Μεσαιωνική Πόλη.

Η έκθεση πραγματοποιείται με την υποστήριξη και τη συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου και θα διαρκέσει μέχρι τις 19 Οκτωβρίου 2012. 

 
Επιμέλεια έκθεσης: Αθηνά Σχινά, Κριτικός και Ιστορικός Τέχνης, Πρόεδρος της Καλλιτεχνικής Επιτροπής του Μουσείου Νεοελλ. Τέχνης Ρόδου.

Ο κύριος Φρόνας αναφέρει σχετικά:

Είμαστε  ιδιαίτερα χαρούμενοι, που εφέτος, κατά την επετειακή χρονιά των 50 χρόνων από την έναρξη λειτουργίας του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης του Δήμου Ρόδου, έχουμε τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε έναν εξαίρετο νέο βραβευμένο Κύπριο Ζωγράφο, τον Σταύρο Κίκα. 


Αυτός ο καλλιτέχνης, που έχει ήδη επανειλημμένως διακριθεί για την ποιότητα, την περιεκτική λακωνικότητα και την εσωτερικευμένη δύναμη του έργου του, αποδίδει με μοναδικό τρόπο το φώς, τόσο το φυσικό όσο και το πνευματικό.


Πρόκειται για ένα δημιουργό που τιμά την Κύπρο αλλά και όλο τον Ελληνισμό, εκφράζοντας εικαστικά και με μια σύγχρονη μινιμαλιστική γλώσσα, την ουσία του πολιτισμού μας.


Η παρούσα αντιπροσωπευτική έκθεση του Σταύρου Κίκα, που γίνεται με τη συνδρομή του Υπουργείου Παιδείας και πολιτισμού της Κύπρου, είναι το πρώτο μεγάλο βήμα της νέας μας περιόδου επανασύσφιξης των μακροχρόνιων  δεσμών μας με τη μεγαλόνησο, όπου σχεδιάζουμε να υλοποιήσουμε προγράμματα ανταλλαγών στους τομείς των γραμμάτων, της τέχνης και του πολιτισμού, για μία βαθύτερη αλληλοκατανόηση και στενότερη αλληλεγγύη την οποία έχουμε – περισσότερο από ποτέ – ανάγκη και οι δύο περιοχές, ιδιαίτερα σήμερα.


Ευχαριστούμε από καρδιάς τον καλλιτέχνη που αποδέχθηκε την πρότασή μας,  η σημαντική αυτή έκθεση σε ποιότητα και περιεχόμενο το αισθητικό αποτέλεσμα της οποίας θα μας εξυψώσει ψυχικά, ηθικά και πνευματικά.
              

Παρασκευή 10 Αυγούστου 2012

Παραγγελία πίτσας το έτος 2026Τηλεφωνήτρια: “Pizza Hut, καλησπέρα σας.”
Πελάτης: “Καλησπέρα, θα ήθελα να δώσω μια παραγγελία.”
Τ: “Θα μπορούσα να έχω τον ΕΑΤ σας, παρακαλώ;”
Π: “Τον Εθνικό Αριθμό Ταυτοποίησής μου (National ID Number), ναι, μια
στιγμή, ορίστε, είναι ο 6102049998-45-54610.”
Τ: “Ευχαριστώ, κύριε Sheehan. Λοιπόν η διεύθυνσή σας είναι
1742 Meadowland Drive, και ο αριθμός τηλεφώνου σας 494-2366.
Το επαγγελματικό τηλέφωνό σας στην Lincoln Insurance είναι 745-2302
και ο αριθμός του κινητού σας 266-2566. Από ποιον αριθμό καλείτε ;”
Π: “Εεε; Είμαι στο σπίτι. Από πού τις βγάζετε όλες αυτές τις
πληροφορίες;”
Τ: “Είμαστε συνδεδεμένοι με το σύστημα, κύριε.”
Π: (Στεναγμός) “Α μάλιστα ! Θα ήθελα δύο σπέσιαλ πίτσες με κρέας…”
Τ: “Δεν νομίζω ότι θα ήταν καλή ιδέα, κύριε.”
Π: “Α μπα;”
Τ: “Σύμφωνα με τον ιατρικό σας φάκελο, υποφέρετε από υπέρταση
και το επίπεδο της χοληστερόλης σας είναι υψηλό. Η ασφάλεια περίθαλψης που
έχετε σας απαγορεύει μια τόσο επικίνδυνη για την υγεία σας επιλογή.”
Π: “Αϊ ! Τι μου προτείνετε λοιπόν; “
Τ: “Μπορείτε να δοκιμάσετε την Πίτσα Λάιτ με γιαούρτι σόγιας.
Είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει πολύ.”
Π: “Τι σας κάνει να πιστεύετε ότι θα μου αρέσει αυτή η πίτσα; “
Τ: “Συμβουλευτήκατε τις ‘Νόστιμες συνταγές με σόγια’ στη
βιβλιοθήκη της περιοχής σας την περασμένη εβδομάδα, κύριε. Εξ ου και η
πρόταση μου.”
Πελάτης : “Καλά, εντάξει. Δώστε μου δυο, οικογενειακό μέγεθος. Τι οφείλω;”
Τ: “Πραγματική ευκαιρία για σας, τη σύζυγό σας και τα τέσσερα
παιδιά σας, κύριε. Οφείλετε 49,99 $.”
Π: “Να σας δώσω τον αριθμό της πιστωτικής μου κάρτας.”
Τ: “Λυπάμαι, κύριε, αλλά φοβάμαι ότι θα πρέπει να πληρώσετε
μετρητοίς.. Το υπόλοιπο της πιστωτικής σας κάρτας έχει υπερβεί το όριο “.
Π: “Θα πάω να βγάλω μετρητά από το μηχάνημα προτού έρθει ο υπάλληλός
σας.”
Τ: “Ούτε αυτό είναι δυνατόν, κύριε. Ο τραπεζικός σας
λογαριασμός είναι ακάλυπτος.”
Π: “Να μη σας ενδιαφέρει. Εσείς στείλτε μου τις πίτσες. Θα έχω τα
μετρητά. Πόσην ώρα θα πάρει; “
Τ: “Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση, κύριε. Θα είναι στο σπίτι σας
σε 45 λεπτά περίπου. Εάν βιάζεστε, μπορείτε να έρθετε να τις πάρετε, αφού
βγάλετε τα μετρητά, αλλά η μεταφορά πίτσας με μοτοσυκλέτα είναι τουλάχιστον
ακροβασία. “
Π: “Πού στο δι@ολο ξέρετε ότι έχω μηχανή;”
Τ: “Βλέπω εδώ ότι επειδή δεν καταβάλατε εμπρόθεσμα τις δόσεις,
το αυτοκίνητό σας έχει κατασχεθεί. Αλλά η Χάρλεϊ έχει εξοφληθεί, οπότε
απλώς συνεπέρανα ότι θα την χρησιμοποιούσατε..”
Π: “@#%/$@&?#!”
Τ: “Σας συμβουλεύω να παραμείνετε κόσμιος, κύριε. Έχετε ήδη
καταδικαστεί τον Ιούλιο του 2006 για προσβολή οργάνου της τάξεως.”
Π: (Άφωνος)
Τ: “Κάτι άλλο κύριε;”
Π: “Όχι τίποτα. Α ναι, μην ξεχάσετε τα δυο λίτρα δωρεάν Κόκα Κόλα
μαζί με τις πίτσες, σύμφωνα με τη διαφήμισή σας.”
Τ: “Λυπάμαι, κύριε, αλλά υπάρχει ρήτρα στη διαφήμισή μας
που μας απαγορεύει να προσφέρουμε δωρεάν αναψυκτικά σε διαβητικούς.”

Τετάρτη 1 Αυγούστου 2012

Αχαρνής

Ένας εξαιρετικός δίσκος που προτείνω ανεπιφύλακτα
 ακόμα και για τα παιδάκια σας


Ο Αριστοφάνης είναι αξεπέραστος .  Πως γίνετε να έγραφε αυτά που έγραφε πριν 2500 χρόνια
 ?